(+389) 070 376 213
office@paper-mill.eu

Заштита на животна средина

Животната средина е наш број 1 императив. Ниту една бизнис цел нема поголема важност од неа.
Политика на зачувување на околината

Пејпер Мил поседува и работи целосно во согласност со А Интегрираната дозвола за животна средина, доделена од Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија. Пејпер Мил е посветен на заштита на животната средина во сите аспекти од своето работење за да ги пресретне и надмине локалните и национални заложби за здраво животно опкружување. За таа цел компанијата постојано ги унапредува и развива своите работни и производствени процеси, воведува нови технологии и развива систем за управување со животната средина во согласност со меѓународните стандарди ISO 14001, ISO 9001 и FSC C139985, со што ја подобрува својата целокупна политика за животна средина.
Политиката за заштита на животната средина на компанијата ги опфаќа сите производствени процеси и поставува основа за намалување на влијанието врз животната средина, како и промовирање на поширока еколошка култура во заедницата. Менаџментот и сите вработени се посветени на применување на принципите на политиката за животна средина. Основните принципи кои ги гарантираме со оваа политика опфаќаат:

Дефинирање, следење и контрола на еколошките цели,

Заштита на животната средина и поставување на системи и услови за спречување на несакани влијанија врз животната средина

Целосна усогласеност со сите законски норми и прописи за заштита на животната средина во Република Северна Македонија и Европската Унија,

Постојано подобрување на технологиите и системите за подобрување на еколошките перформанси на фабриката,

Константно идентификување на можните ризици и редовни контроли за спречување на истите,

Понатамошно унапредување на Системот за управување со животната средина во согласност со меѓународните стандарди.

Како дел од Unitrade Cluster, групација која работи во Европската Унија, политиката за заштита на животната средина на Пејпер Мил од Кочани е целосно во согласност со современите европски стандарди. Пејпер Мил вложува и имплементира посебна Програма за заштита на воздух со која се предвидени и реализирани повеќе мерки за заштита на воздухот. Фабриката користи исклучиво био горива како енергенси и тоа био-маса од сончогледови пелети и био-гас, метан. Во изминатиот период направена е реконструкција на постоечките котли, што придонесе до намалување на потрошувачката на енергијата и намалување на емисиите на штетните компоненти во воздухот. Дополнителни значителни инвестиции се вложени во поставување на т.н. вреќест филтер со кој уште повеќе се намалува емисијата на ситна прашина во воздухот. Со тоа работењето на Пејпер Мил целосно е во согласност со европските стандарди за заштита на животната средина.

Сертификати / еколошки дозволи

Пејпер Мил е единствен рециклатор на отпадната хартија и картон во Република Северна Македонија и целата количина отпадна хартија и картон што се обработуваат во нашата фабрика се сметаат за постигнување на национални цели. Во фабриката се вршат редовни мерења на емисии и контрола над секој дел од производствениот процес со цел да обезбеди почитување и усогласеност со А Интегрираната дозвола и стандардите за квалитет, здравје и безбедност при работа, управување со енергија и одржливост на шуми.
Суровините кои ги користи Пејпер Мил се исклучиво хартија од користени производи и хартија од производствени остатоци. Истите ги преработува и од нив произведува хартија за амбалажа и пакување, несложен картон, флипување, пресилен картон, хартија за обложување или тестер.
Пејпер Мил поседува сертификати за усогласеност со меѓународните стандарди:

Технологија на производство

Процесот на производство на хартија и картон е организиран на начин што треба со минимален остаток и отпад и оптимална употреба на енергија да се добие максимален квалитет на готовиот производ. Единствената суровина што се користи за производство е 100% отпадна хартија. Со користење на 100% отпадна хартија како суровина за производство и со употреба на био-горива како енергенси и технолошка вода создаваме продукт кој има затворен, одржлив животен циклус. Со тоа рециклираните производи се најодржливо решение за пакување. Покрај главните суровини се користат и помошни суровини како модифициран скроб, анјонски скроб, катјонски скроб итн. Во рамките на инсталацијата се одвиваат следните производствени процеси-сортирање на стара хартија, развлакнување, пречистување, мелење, формирање, сушење на хартијата и лабораториска анализа односно контрола на квалитет.

 • Старата хартија сортирана во бали со помош на вилушкар се носи до транспортната трака од каде се носи на понатамошна постапка на развлакнување во примарен развлакнувач.
 • Со помош на повратна и свежа вода се врши растворање, омекнување и грубо развлакнување на масата од старата хартија. Примесите од хартија како што се коноп, жица, пластика и слично се отстрануваат од палперот со помош на грајфер или рачно. Основната цел е да се добие доволно густа изедначена супстанција која од палперот со помош на помпи и цевоводи се транспортира во собирна када.
 • Од собирната када потоа продолжува процесот на мелење на хартиената пулпа. Во таканаречената мешална када се додаваат потребните помошни суровини за подобрување на механичките особини на хартијата.
 • На хартиената машина, хартијата се одводнува и се формира на самото сито. Потоа се пресува во партија на преси и се врши сушење во партија за сушење.
 • Во сушната партија хартијата се суши со помош на заситена водена пареа така што на крајот хартиената трака да излегува со сувост од 92-94%.
 • Основните параметри на хартијата се следат и контролираат со помош на процесен компјутер во зависност од зададените параметри.
 • Процесот на доработка претставува премотување на тамбурите во ролни кои се сечат според даден комерцијален налог и се пакуваат со трака и стреч фолија.
 • Рециклираната хартија е подготвена да оди кај купувачите и да добие нова корисна форма.

Инсталацијата на Пејпер Мил следи деловни индикатори/ КPI (Key Performance Indicator) за потрошувачка на вода во однос на тон готов производ која се движи околу 50м3/тон. За да се произведе еден тон на хартија готов производ потребни се околу 1,3 тона отпадна хартија. Пејпер Мил има инсталиран капацитет на производство од 15.000 тони готов производ годишно.

По вградувањето на песочните филтри во производствениот погон на инсталацијата ќе се рециркулира поголема количина на вода во процесот, со што значително ќе се намалат количините на вода на влез во пречистителната станица, а со тоа значително ќе се намали емисијата на отпадните води. За пречистување на технолошките отпадни води што се создаваат од работењето на Пејпер Мил во тек е процес за изградба на пречистителна станица, која ќе обезбеди висок степен на прочистена отпадна вода. Во котлара е инсталиран нов парен котел со капацитет од 4 МW за производство на 6 тони техничка пареа на час кој како енергенс користи био гориво, односно еколошко гориво од остатоци од органски отпад кој се создава од земјоделски култури односно сончогледови пелети.

Национални цели за рециклирање на хартија

Со оглед на тоа што Пејпер Мил од Кочани е единствената фабрика за рециклирање на хартија во Република Северна Македонија, уделот на компанијата во исполнување на националните цели за рециклирање е исклучително значаен. Постојниот капацитет на фабриката Пејпер Мил е доволен за да го прими, рециклира и преработи целосното количество на отпадна хартија во Македонија.
Националните цели за рециклирање на хартија ги утврдува Министерството за животна средина и просторно планирање.

Резултати од мерења на емисии

 • Акредитираната лабораторија согласно прописите на ЕУ LABLAND, на 01.02.2022 година изврши теренски мерења на квалитетот на воздухот според методите на мерење усогласени со барањата на Државниот инспекторат за животна средина. Мерењата покажуваат вредности на количество на прав во димните гасови по овој редослед: Мерење 1 – 96 mg/Nm³; Мерење 2 - 65 mg/Nm³ и Мерење 3 - 145 mg/Nm³. Нормата за овој показател за фабриката според А интегрираната дозвола издадена од Министерството за животна средина е 150mg/Nm³, што значи дека резултатите се значително пониски од пропишаното.
 • Акредитираната лабораторија согласно прописите на ЕУ LABLAND, на 06.12.2022 година изврши теренски мерења на квалитетот на воздухот според методите на мерење усогласени со барањата на Државниот инспекторат за животна средина. Мерењата покажуваат вредности на количество на прав во димните гасови по овој редослед: Мерење 1 – 79 mg/Nm³; Мерење 1 – 84 mg/Nm³ и Мерење 3 - 109 mg/Nm³. Нормата за овој показател за фабриката според А интегрираната дозвола издадена од Министерството за животна средина е 150mg/Nm³, што значи дека резултатите се значително пониски од пропишаното.
 • Согласно официјалните резултати на акредитираната меѓународната лабораторија LABLAND за мерењата направени на средината на септември оваа година, вредностите на емисии на количество на прав во димните гасови во воздухот се до дваесет пати пониски вредности од нормата. Резултатите на контролното мерење на според методите на мерење усогласени и одобрени од страна на Државниот инспекторат за животна средина, покажуваат резултати согласно следниот редослед: Мерење 1 – 24,9 mg/Nm³; Мерење 2 – 12,9 mg/Nm³; Мерење 3 – 27,0 mg/Nm³. Нормата за овој показател за фабриката е 150 mg/Nm.
 • Акредитираната лабораторијата SGS, на 22 април 2021 година изврши теренски мерења на квалитетот на воздухот според методите на мерење усогласени и одобрени од страна на Државниот инспекторат за животна средина. Мерењата покажуваат вредности на количество на прав во димните гасови по овој редослед: Мерење 1 – 3,61mg/Nm³; Мерење 2 – 88,2mg/Nm³; Мерење 3 – 19,7mg/Nm³ и Мерење 4 – 6,42mg/Nm³. Нормата за овој показател за фабриката е 150mg/Nm³, што значи дека резултатите се и значително пониски од пропишаното.

365
Април